ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เป็นสัปดาห์ที่ 11 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6)

โดยเป็นการ โดยเป็นการ ดูงาน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ในส่วน การวางแผนการเดินรถ และการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทางบริษัท
พร้อมทั้งต้องขอบ นายอิทรชาติ อินทรเสนีย์ นายพิพัฒน์ เรืองสวัสดิ์ วศร.6 และทีมงาน ที่ได้ให้เกียรติ เป็นวิทยากร ในการเยี่ยมชมดูงานครั้งนี้

 

Share