มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติมุ่งเน้นการให้ทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ ปริญญาตรีไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขนส่งทางรางโดยดำเนินการผ่านกระบวนการ (1) สหกิจศึกษา และ (2) ปริญญานิพนธ์ (โครงการวิจัยของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) เพื่อเปิดโอกาสให้ทุก สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวสามารถเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้และเครือ ข่ายความสัมพันธ์ที่กระจายในวงกว้าง และเป็นจุดเริ่มต้นในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสอดคล้องกับตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมขนส่งทางราง

ขั้นตอนการสมัครและพิจารณา :
1. อาจารย์ นักศึกษา ติดต่อสถานประกอบการเพื่อทำการจับคู่ในโจทย์วิจัยที่สนใจ
2. อาจารย์ นักศึกษาและวิศวกรพี่เลี้ยงส่งเอกสารใบสมัครที่มหาวิทยาลัยมหิดล
3. คณะกรรมการพิจารณาผลและแจ้งให้ทางอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ

รายละเอียดการสมัคร : ส่งใบสมัครได้ที่

โครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง

รศ.ดร.ภูมินท์ กิระวานิช/คุณประสิทธิ์ศักดิ์ พลูหอม/คุณเพ็ญจันทร์ ภัทรเมธีกิจ

งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 02-889-2138 ต่อ 6028, 084-456-1928  โทรสาร 02-441-9731

สามารถดาวน์โหลด เอกสารประชาสัมพันธ์ และใบสมัครได้ที่นี่

Share