ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ (โครงการจัดตั้งสถาบันฯ) ได้จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแบบเข้มข้น รุ่นที่ 5 Railway Engineering Intensive Course 5 : โบกี้รถไฟ (Railway Bogie)” ระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ ตามที่ท่านได้สนใจสมัครมานั้น
ในการนี้ โครงการจัดตั้งสถาบันฯ สวทช. ใคร่ขอแจ้งว่า ท่านเป็น ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เป็นผู้เข้าอบรม Intensive Course 5 : Railway Bogie ทั้งนี้ ขอให้ท่าน จัดส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร รายละเอียดตามเอกสารชี้แจงที่แนบมานี้ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 โดย เริ่มลงทะเบียน 8.30 น. และเริ่มการอบรม 9.00 น.

ทั้งนี้ เรื่องการชำระค่าอบรม 4000 บาท เมื่อท่านชำระแล้วขอให้ทุกท่านส่งหลักฐานการชำระ (Pay-in) มาที่ rail@nstda.or.th และระบุ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อใช้สำหรับการออกใบเสร็จ
และขอให้ทุกท่านตอบแบบตอบรับยืนยันการเข้าอบรมที่แบบฟอร์มนี้ https://goo.gl/forms/02MoCKi6XQGGVs4h2 ภายในวันที่ 5 ส.ค. 59 ครับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมการเข้าอบรม
ขอแสดงความนับถือ
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.

รายชื่อผู้เข้าอบรม
 
Intensive Course 5 เอกสารชี้แจงหลักฐานสมัคร
ตารางการอบรม Railway Bogie
Share