ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 เป็นสัปดาห์ที่ 13 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6)

โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ ที่ สอนในหลักสูตรดังนี้

  • รถไฟความเร็วสูง โดย Mr Hideharu IGARASHI
  • ระบบอาณัติสัญญาณอัตโนมัติ โดย คุณมานะชัย วัฒนหัตถกรรม
Share