ในวันเสาร์ที่ 06 สิงหาคม 2559 เป็นสัปดาห์ที่ 14 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6)

โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ ที่ สอนในหลักสูตรดังนี้

  • โบกี้รถไฟ โดย Mr.Akihoto KAZATO
  • การเตรียมการก่อนเปิดให้บริการเดินรถ โดย คุณชัยกร หาญไฟฟ้า
Share