การประชุมเครือข่ายประจำเดือน ของผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง โดยในเดือนนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร รุ่นที่ 5 รับเป็นเจ้าภาพ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาเป็นประธานก่อนเปิดการประชุมในครั้งนี้

Share