งานประชุมประจำปีของกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุตสาหกรรมสนับสนุน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2016
ระหว่างวันที่ 24-25 ส.ค. 2559
ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ

โดยโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมทั้ง สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท) ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ การพัฒนาอุตสาหกรรมทางราง

และใน วันที่ 25 สิงหาคม 2559
เวลา 08.30-12.00
ห้อง BB402

มีการเสวนาเรื่องแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง กรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย และการจัดซื้อด้วย ICP (Industrial Collaboration Program)
โดย
1.คุณนคร จันทศร
ที่ปรึกษาผู้อำนวนการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
2.คุณดิสพล ผดุงกุล
นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย
3.คุณวัฒนา สมานจิตร
ผู้แทน โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.
4.ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน
อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share