การอบรม Intensive Course รุ่นที่ 5 หลักสูตร Transit Oriented Development ได้เริ่มขึ้นในระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2559
โดยได้มีการสลับการเรียนการสอนจากวิทยากรต่างประเทศไปพร้อมกับการดูงานทางด้านการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี จากการรถไฟแห่งประเทศไทยในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีแดง
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรฮ่องกง Mr.Man Sang Chow จาก East Asia Transport Consulting
Global Transport Planning Skill Leader
โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอผลงานกลุ่ม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราง ซึ่งประกอบไปด้วย
อาจารย์ นคร จันทศร อาจารย์ นัยรัตน์ อมาตยกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
หลังจากนั้นเป็นพิธีปิดโดยมี อาจารย์ นคร จันทศร กล่าวโอวาท และกล่าวปิด
พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมและได้มีการถ่ายภาพร่วมกัน

Share