ในวัน ศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมาวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางรุ่นที่ 4 เป็นคณะกรรมการจัดงานเสวนา เรื่อง พัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ทำอย่างไร ?

โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ต่อทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ

โดยได้รับความร่วมมือจาก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วศท.) โดยคณะอนุกรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง สมาคมวิชาการเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) และสวทช. ร่วมกับเครือข่ายองค์กรวิชาชีพวิศวกรรม ในการจัดงานเสวนาในครั้งที่ ที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเสวนามากกว่า 200 คน รวมทั้งสื่อมวลชนหลายสำนัก

Share