ในวันที่ 17 – 18 กันยายน 2559
การนำเสนอรายงานกลุ่ม โดยผู้เข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6)
ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี
โดยผู้เข้าอบรมได้แบ่งเป็น 5 กลุ่ม นำเสนอในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรายงานการดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้
1. Offset Program และการดูงาน J-TREC
2. การพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางราง และการดูงาน JR-EAST Research and Development Center
3. แนวคิดและขั้นตอนดำเนินการให้ระบบขนส่งทางรางทั้งขนส่งผู้โดยสารและสินค้าเป็นระบบหลักของประเทศ และการดูงาน RTRI
4. การพัฒนามาตรฐานระบบราง และการดูงาน OSAKA Metro และ Tokyo Metro
5. การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านระบบราง และการดูงาน Keihan Electric Railway และ Railway Museum
และการบรรยายพิเศษ โดย อ.นคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล อดีตผู้อำนวยการ สวทช. มาเป็นกรรมการในการนำเสนอรายงานนี้ด้วย

Share