กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางรุ่นที่ 6 ได้เดินทางไป ณ ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2559 เพื่อศึกษาดูงานระบบขนส่งทางรางในประเทศญี่ปุ่น

โดยได้มีการดูงานด้านระบบขนส่งทางราง ณ ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้

  • TOKYO Metro
  • Japan Transport Engineering Company (J-TEC)
  • JR-EAST Research and Development Center
  • Railway Technology Research Institute (RTRI)
  • Kyoto Railway Museum
  • OSAKA Metro
  • Keihan Electric Railway
Share