ผลงานวิจัย การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเกมส์สำหรับการเรียนรู้ระบบราง (Developing Game-based Multimedia for Railway System Learning)

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

และได้รับการบริหารงานวิจัยจาก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร. ภูมินท์ กิระวานิช
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ร่วมงานวิจัย
ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ผศ.ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สามารถดาวน์โหลดเกมได้แล้ววันนี้ผ่านทาง

ระบบ Android
https://play.google.com/store/apps/details…

ระบบ IOS
https://appsto.re/th/D-q1fb.i

 

14992031_1270962842975094_659567835788553503_n 15056364_1270962836308428_9069494536875681892_n

Share