เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559  เนื่องด้วยโปรแกรมการคมนาคมขนส่งระบบราง ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีบทบาทหลักในการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางให้แก่นักวิจัยทั้งภายในและภายนอก และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบราง เพื่อรองรับการขยายตัวและการลงทุนด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางในอนาคต โดยโปรแกรมการคมนาคมขนส่งระบบราง ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้บริหารในกลุ่มเรื่องการคมนาคมขนส่งระบบราง และเพื่อให้การสนับสนุนทุนการวิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัยได้จริงจึงเป็นที่มาของการจัดประชุมในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อนำเสนอโครงการวิจัยที่ขอทุนจากโปรแกรมการคมนาคมขนส่งระบบรางปีงบประมาณ 2560
2. เพื่อให้ผู้ใช้ประโยชน์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการนำเสนอหัวข้องานวิจัยที่มาจากความต้องการในงานซึ่งสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้งานได้จริงและก่อให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่งทางรางตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ

 

Share