ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2559 ในงาน SMART RAIL Asia 2016 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ โดยผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา ที่ดำเนินการด้านระบบขนส่งทางราง ทั้งนี้ สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท) และโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้วย พร้อมทั้งมีการจัดเวทีสัมมนา และระดมสมอง ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน ผศ.ดร.นักสิทธิ์ นุ่มวงษ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. เป็นวิทยากร

Share