ในวันที่ 21 – 26 พ.ย. 59 การฝึกอบรมหลักสูตร 2016 Global Development Learning Network (GDLN) Blended Learning Program ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ เกาหลี โดย ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล นักเคราะห์อาวุโส โครงการจัดตั้งสถาบัน สวทช. ได้รับคัดเลือกจาก KDI School of Public Policy and Management สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อไปศึกษาด้านนโยบายสาธารณะของสาธารณรัฐเกาหลี เกี่ยวกับด้าน Transit Oriented Development (TOD)

Share