Springnews ได้เข้าสัมภาษณ์เยี่ยมชมการทดลองขับรถไฟกับซิมมูเลเตอร์จำลอง ที่ถูกพัฒนาสำหรับนักเรียนการรถไฟได้ใช้ฝึกแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่จริง ซึ่งได้จัดทำโดยคณะผู้จัดทำ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอบคุณที่มา : SpringNews

Share