สัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ และจัดทำฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง เรื่อง แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560
ณ ห้องซากุระ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

จัดโดย สถาบันยานยนต์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 80 คน

โดยมีผู้บรรยาย คือ
ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน
ผศ.ดร.นักสิทธิ์ นุ่มวงษ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Share