กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาระบบราง รุ่นที่ 4 ภายใต้โครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง (สวทช. – มหิดล) วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม R114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการดำเนินโครงการปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 35 คน จากสถาบันการศึกษาจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีหัวข้อวิจัยจำนวน 22 เรื่อง ประกอบด้วยทุนประเภทสหกิจศึกษา 11 ทุน และปริญญานิพนธ์ 11 ทุน

Share