Newsletter โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยี่ระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ฉบับที่ 33 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

***บทบรรณาธิการ***
เตรียมพบกับ RISE 3 วันที่ 9-11 มีนาคม 2560

***ปกิณกะ***
Moving Phuket: แผนที่ระบบขนส่งสาธารณะ
บทความโดย ดร. ศิรดล ศิริธร (วศร.1) อาจารย์กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง มหาวิทยาลัยมหิดล

***ข่าวเด่น***
– ประชุมร่วมไทย – จีน ณ เมืองชิงเต่า
– ประชุมคณะทำงานการจัดกิจกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1/2560

Share