ประกาศรับสมัคร วศร.7 (ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ (โครงการจัดตั้งสถาบันฯ)

จะมีจัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7”

ในทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 13 กันยายน 2560

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2560

และประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 4 เมษายน 2560

รับจำนวน 34 ท่านเท่านั้น

 

วิธีการสมัคร

โดยรับสมัครทาง Email เท่านั้น ที่ rti@nstda.or.th

พร้อมระบุหัวข้อ Email “วศร.7 ลงทะเบียน”


ดาวน์โหลดใบสมัคร

(ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว)


ค่าลงทะเบียน

50,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ชำระเงินภายหลังได้รับการคัดเลือก
หมายเหตุ : ราคานี้รวมดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

วัน-เวลาในการฝึกอบรม
– ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2560 (พิธีเปิด 20 เมษายน 2560)
– เรียนในห้องเรียน 21 ครั้ง (63 ชั่วโมง)
– ดูงานในประเทศ 7 ครั้ง (27 ชั่วโมง)
– พิธีเปิด-ปิด 2 ครั้ง (9 ชั่วโมง)
– นำเสนอรายงานต่างจังหวัด (2 วัน)
– ดูงานต่างประเทศ (7 วัน)

**หมายเหตุ** ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด

สถานที่ฝึกอบรม
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน หรือเทียบเท่า
พร้อมดูงานหน่วยงานที่ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงระบบราง
และหน่วยงานการก่อสร้างทั้งในประเทศและดูงานด้านระบบขนส่งทางราง ณ ประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับระบบขนส่งทางราง
2. ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านระบบขนส่งทางราง
3. สามารถ ฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
4. พร้อมให้ความร่วมมือกับ สวทช. และสวทน. ในการพัฒนาระบบรางของประเทศ

*ทั้งนี้การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ สวทช. และ สวทน.
ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนรายละเอียด เวลา สถานที่อบรมและดูงานตามความเหมาะสม*


เอกสารประชาสัมพันธ์


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งขาติ
Email : rti@nstda.or.th
Tel: 02 644 8150 ext. 81803, 81880

 

 

Share