กิจการระบบขนส่งทางรางในประเทศไทยได้ดำเนินการมาแล้วมากกว่า 100 ปี

ในขณะที่ระบบขนส่งทางรางได้ถือกำเนิดขึ้นในโลกมาแล้วประมาณ 200 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาผ่านมา กิจการระบบขนส่งทางรางได้กลายเป็นแกนหลักที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง ควบคู่ไปกับการให้บริการขนส่งสำหรับผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า

อย่างไรก็ดี ความเจริญก้าวหน้าของระบบขนส่งทางรางในประเทศไทยยังอยู่ในกรอบจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และการถ่ายทอดวิทยาการ หนึ่งในความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการขนส่งระบบทางราง ก็คือการสร้างนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนรากฐานของการพึ่งพาตนเองของประเทศ และจะเป็นกลไกที่ช่วยทำให้การเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก สิ่งเหล่านี้ จะก่อเกิดขึ้นได้ด้วยการส่งเสริมความรู้ การวิจัย พัฒนา และแนวคิดบริหารจัดการแบบบูรณาการที่จะต้องพัฒนาไปพร้อมกันทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีหน้าที่สนับสนุนและดำเนินการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ และจากความเห็นชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วน สวทช. จึงได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางราง ให้เข้าถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย”

ณ ปัจจุบัน หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบขนส่งทางราง จำต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งด้าน เทคโนโลยี ” และ “คน” ด้วยให้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคมไทย รวมถึงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ ให้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษา ผลักดัน ป้องกัน การรับมือ ปัญหาการขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

นคร จันทศร

วศบ. (เครื่องกล) MSc. (Operational Research)

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช.

อดีตรองผู้ว่าการรถไฟ

มิถุนายน 2554

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง(สวทช.) จัดตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านระบบขนส่งทางราง เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ของโครงการฯ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เร็วที่สุด

Share