ช่างรถไฟ

“ช่างรถไฟ” เป็นหนังสือเล่มที่ 2 ในแผนงานจัดพิมพ์หนังสือตำรารถไฟของโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถไฟทั้งของประเทศไทยและรถไฟโดยทั่วไป ดังที่เขียนไว้ในคำานำาหนังสือว่าจะเป็นหนังสือที่มีกลุ่มเป้าหมายคือ วิศวกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านเทคโนโลยี

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย เพื่อให้เงินลงทุนของรัฐบาลซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1  ล้านล้านบาท

ในระยะ 20 ปีข้างหน้า เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจไทยในรูปการสร้างงานขึ้นในภาคอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมด้านอื่นที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด นอกเหนือจากการสร้างงานในภาคบริการ ซึ่งเป็นปลายทางของโครงการลงทุน นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมในภาคอุตสาหกรรมไทย ยังเกิดการพัฒนาบุคลากรในด้านวิศวกรรม การเรียนรู้ การวิจัยและพ ัฒนาเทคโนลยีที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศดำเนินไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ดังนั้น จึงหวังว่าหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาที่ดำเนินงานในรูปแบบที่เป็นโครงการฯ แล้ว จะมีการจัดตั้ง “สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ” ที่จะเป็นศูนย์กลางประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ประกอบกิจการเดินรถไฟ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน วิจัย พัฒนา และหน่วยงานภาครัฐ ให้เข้ามาสู่กระบวนการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ของประเทศร่วมกัน รวมทั้งหวังว่าเนื้อหาสาระที่นำ เสนอมาในหนังสือเล่มนี้จะมีส่วน เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องรถไฟให้กับสาธารณชน และส่งผลให้โครงการฯ  บรรลุเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ คือมีส่วนเสริมสร้างระบบขนส่งทางรางของประเทศ ให้มีความทันสมัยและเกิดประโยชน์สุขกับประชาชนอย่างยั่งยืน

อนึ่ง เนื่องจากมีภาพใช้ประกอบในหนังสือๆ เป็นจำนวนมาก และบางภาพอาจมีลิขสิทธิ์ สวทช. จึงจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดพิมพ์ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยจำกัดจำนวน และมีวัตถุประสงค ์เพื่อใช้ในกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางเท่านั้น  จึงต้องสงวนสิทธิ์ “ ห้ามจำหน่าย ” หนังสือนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งปวง

โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เนื้อหาภายในเล่ม

บทนำ

บทที่ 1 รถไฟ (เก่า) ไม่มีวันตาย

บทที่ 2 ทางรถไฟ

บทที่ 3 การขับเคลื่อนขบวนรถไฟ

บทที่ 4 สัญญาณควบคุมการเดินรถไฟ

บทที่ 5 ระบบเบรกของขบวนรถไฟ

บทที่ 6 โบกี้รถไฟ

บทที่ 7 เทคนิคการเดินรถไฟ

บทที่ 8 รถไฟฟ้า

บทที่ 9 รถไฟความเร็วสูง

บทที่ 10 การบำรุงรักษารถไฟ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก I ประวัติศาสตร์การพัฒนาระบบรางในประเทศไทย

ภาคผนวก II ข้อกำหนดในการออกแบบรถไฟ

ภาคผนวก III การกำหนดสมรรถนะของขบวนรถไฟ

ปิดรับการขอความอนุเคราะห์
Out of Stock

 

 

Share