เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ด้านระบบขนส่งทางราง ประจำปี 2560

          ด้วยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐประชาชนจีน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชอาณาจักรไทย ร่วมกับ Central South University

          มีเป้าหมายในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินการด้านกิจการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยอย่างยั่งยืน จึงมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ด้านระบบขนส่งทางราง ประจำปี 2560 จำนวน 10 ทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2560 (สำหรับทุนรหัส 60101)

  1. รหัส 60101 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) หลักสูตร International Program (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จำนวน 10 ทุน ณ Central South University เมืองฉางชา มณฆลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่โครงการจัดตั้งสถาบันฯกำหนด ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

          1.1 Master Degree Program in Transportation Engineering

คุณสมบัติผู้สมัครทุนการศึกษา

  1. เป็นผู้ถือสัญชาติไทย
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  3. มีผลทดสอบทักษะคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ดังนี้

      -TOEFL มากกว่า 560 คะแนน (paper-based) หรือ 220 คะแนน (computer-based)

      -TOEFL มากกว่า 85 คะแนน (new TOEFL)

      -IELTS  มากกว่า 6.0 คะแนน

      -หรือผลทดสอบทักษะคะแนนภาษาอังกฤษอื่นเทียบเท่า

          ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้ผลทดสอบทักษะคะแนนภาษาอังกฤษ กรณีที่ผู้สมัครเป็น Native English Speakers หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียน

  1. กรณีผู้สมัครที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคลากรในสถาบันการศึกษา หรือ สถาบันวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง มีความสามารถเข้าร่วมหลักสูตรการศึกษา โดยปราศจากโรคภัย ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และไม่ขัดแย้งต่อข้อกฎหมายของสาธารณประชาชนจีน

ขั้นตอนการสมัคร

– กรอกแบบฟอร์มใบสมัครของหลักสูตร Master Degree Program in Transportation Engineering (Rail Transport Equipment) in Developing Countries ในแบบฟอร์มของ Central South University และพิมพ์พร้อมลงนามลายมือชื่อและวันที่ลงนาม

– ส่งสำเนาไฟล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบทุกฉบับที่ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มาที่ Email : rti@nstda.or.th ระบุหัวข้อ : ทุนระบบราง

– กรณีผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องดำเนินการส่งเอกสารฉบับจริงสำหรับเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบทุกฉบับ ที่ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

– ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาจำนวนเต็ม (full scholarship by the Chinese Government) โดยสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้รวมถึงค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่พักอาศัย ค่าเดินทางระหว่างประเทศ (ทั้งขาเข้า-ขาออก) ค่าธรรมเนียมการตั้งถิ่นฐานใหม่ (ครั้งเดียวมูลค่า 3,000 หยวน) ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (เดือนละ 3,000 หยวน) ค่าประกันสุขภาพ (ปีละ 800 หยวน) และค่าธรรมเนียมการซื้อหนังสือ

 

เอกสารประกอบ

– Application Form: แบบฟอร์มใบสมัครฉบับพิมพ์กรอกครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลงนามลายมือชื่อและวันที่ลงนาม

– Graduation and Degree Certificates: หลักฐานการสำเร็จการศึกษา หรือ จดหมายคาดว่าจะจบการศึกษาจากสถานศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ

– Transcripts: ผลการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ

– Personal Statements: เขียนบทความแสดงความสนใจการเข้าเรียนหลักสูตรฯ รวมทั้งประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ผลงาน การฝึกอบรม ข้อเสนองานวิจัย และแผนการทำงานภายหลังจบการศึกษา (ไม่น้อยกว่า 1,500 คำ) ฉบับภาษาอังกฤษ

– Resume: ประวัติส่วนตัว ฉบับภาษาอังกฤษ

– Recommendation Letter: หนังสือแนะนำ จำนวน 2 ฉบับ จากสถาบันการศึกษาหรือหัวหน้างาน ฉบับภาษาอังกฤษ

– English Proficiency Certificate: ผลการทดสอบทักษะคะแนนภาษาอังกฤษ ยกเว้น กรณีที่ผู้สมัครเป็น Native English Speakers หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียน

– Copy of Valid Passport: สำเนาหนังสือเดินทาง ฉบับที่ยังไม่หมดอายุ

– Photos: รูปถ่ายขนาดเท่ากับขนาดของการจัดทำหนังสือเดินทาง จำนวน 2 รูป

Courses

– Locomotive Engineering

– Vehicle Engineering

– EMU Technologies

– Railway Engineering

– Rail Transportation Organization

– Vehicle Strength and Dynamics

– Electrical Traction an Control for Railway Vehicles

– Railway Enterprise Management

Semesters

September 2017 – June 2019

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 0-2644-8150 ต่อ 81879 (ทปกร) , 81840 (ชยากร)

หรือ Email : rti@nstda.or.th

 

ปิดรับสมัครเรียบร้อยครับ

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

Share