Newsletter ฉบับที่ 35 ประจำเดือน เมษายน 2560 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ 
***บทบรรณาธิการ***

วาดตา เติมวิญญาณ

***ปกิณกะ***

ความเชื่อ ความหวังและแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

 
***ข่าวเด่น***

 –   โครงการจัดตั้งสถาบันฯ ทูลเกล้าถวายฯหนังสือ กว่าจะเป็นรถไฟลอยฟ้า แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน NAC2017 –    การสัมมนา เรื่อง ค้นหาไข่มุกระบบราง

 –    เสวนาหัวข้อเรื่อง ICP กรณีศึกษาจากต่างประเทศ

Share