ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
ด้านระบบขนส่งทางราง ประจำปี 2560

———————————————————-

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ด้านระบบขนส่งทางราง ประจำปี 2560

          ด้วยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐประชาชนจีน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชอาณาจักรไทย ร่วมกับ Central South University

          มีเป้าหมายในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินการด้านกิจการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยอย่างยั่งยืน จึงมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ด้านระบบขนส่งทางราง ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 (สำหรับทุนรหัส 60102)

          รหัส 60102 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ (จีน) หลักสูตร International Program จำนวน 2 ทุน ณ มหาวิทยาลัย Beijing Jiaotong University ตามที่โครงการจัดตั้งสถาบันฯ กำหนดในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

  1. Master Program Of Urban and Rural Planning (Urban Planning and Design)
  2. Master Program In Traffic and Transportation Engineering (Railway Operation and Management)

 

เปิดรับสมัคร

วันนี้ – 30 เมษายน 2560

 

คุณสมบัติผู้สมัครทุนการศึกษา

  1. เป็นผู้ถือสัญชาติไทย
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
  3. มีผลทดสอบทักษะคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ดังนี้

      – TOEFL ตั้งแต่ 68 คะแนน (new TOEFL)

      – IELTS  ตั้งแต่ 5.5 คะแนน

      – หรือ ผ่านการสัมภาษณ์ทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ

  1. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง มีความสามารถเข้าร่วมหลักสูตรการศึกษา โดยปราศจากโรคภัย ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และไม่ขัดแย้งต่อข้อกฎหมายของสาธารณประชาชนจีน

 

ขั้นตอนการสมัคร

– กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย Beijing Jiaotong University ที่ http://study.bjtu.edu.cn และลงทะเบียนเพื่อรับรหัสบัญชีผู้สมัคร เลือกสมัครหลักสูตร “MOFCOM Scholarship of the Ministry of Commerce” และเลือก “Master’s Degree Student” โปรแกรม “Urban and Rural Planning (Urban Planning and Design)” หรือ โปรแกรม “Transportation Engineering (Railway Operation and Management)” และคลิก “apply” จากนั้นกรอกรายละเอียดออนไลน์ให้สมบูรณ์ และพิมพ์พร้อมลงนามลายมือชื่อและวันที่ลงนาม พร้อมแนบรูปถ่ายตามแบบฟอร์มที่กำหนด จากนั้น

– กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของ Chinese Scholarship Council ที่ http://laihua.csc.edu.cn/ และลงทะเบียนเพื่อรับรหัสบัญชีผู้สมัคร เลือกสมัครหลักสูตร “Chinese Scholarship Council จากนั้นกรอกรายละเอียดออนไลน์ให้สมบูรณ์ และพิมพ์พร้อมลงนามลายมือชื่อและวันที่ลงนาม พร้อมแนบรูปถ่ายตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้
     ก.“The agency No. of BJTU is 10004” และโปรแกรม “Urban and Rural Planning (Urban Planning and Design)” หรือ โปรแกรม “Transportation Engineering (Railway Operation and Management)” อยู่ในกลุ่ม “Scholarship Category B”
     ข. “The CSC code = 201 form” กรณีสมัคร VISA ประเภทนักเรียน

– ส่งสำเนาไฟล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบทุกฉบับมาที่ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มาที่อีเมล์ rti@nstda.or.th

– กรณีผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดำเนินการส่งเอกสารฉบับจริงสำหรับเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบทุกฉบับ ไปที่ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

– ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาจำนวนเต็ม (full scholarship by MOFCOM) โดยสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้รวมถึงค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมวัสดุการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษานอกสถานที่ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ การที่พักในมหาวิทยาลัย ค่าประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (เดือนละ 3,000 หยวน) ค่าธรรมเนียมการตั้งถิ่นฐานใหม่ (ครั้งเดียวมูลค่า 3,000 หยวน) ค่าเดินทางระหว่างประเทศและทุกภาคฤดูร้อน (ทั้งขาเข้า-ขาออก) ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมบุตรและภรรยา

 

เอกสารประกอบ

– BJTU Application Form & Chinese Government Scholarship Application Form:
  กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร BJTU จาก http://study.bjtu.edu.cn และ
  http://laihua.csc.edu.cn/ ฉบับพิมพ์กรอกครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลงนามลายมือชื่อและ
  วันที่ลงนาม

– Degree Certificates: หลักฐานการสำเร็จการศึกษา หรือ จดหมายคาดว่าจะจบการศึกษา
  จากสถานศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ

– Official Transcripts: ผลการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ

– Personal Statement: หนังสือแสดงความสนใจการเข้าเรียนหลักสูตรฯ รวมทั้งประวัติ
  การศึกษา ประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้อง ผลงาน การฝึกอบรม ข้อเสนองานวิจัย และ
  แผนการทำงานภายหลังจบการศึกษา (ไม่น้อยกว่า 1,500 คำ) ฉบับภาษาอังกฤษ

– CV: ประวัติส่วนตัว ฉบับภาษาอังกฤษ

– Recommendation Letter by Current Employer: หนังสือแนะนำ จำนวน 1 ฉบับ จาก
  หัวหน้างาน ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งข้อมูลในเอกสารควรรวมถึง คุณสมบัติผู้สมัคร อาทิ ชื่อ
  เพศ ชื่อหน่วยงาน เหตุผลในการสนับสนุนให้มาศึกษาที่ประเทศจีน และการพิมพ์ควรใช้
  กระดาษที่มีหัวกระดาษเป็นตราหรือเครื่องหมายของหน่วยงานพร้อมเครื่องหมายตรา
  ประทับ รวมถึงชื่อและข้อมูลการติดต่อของผู้แนะนำ

– Academic Recommendation Letters: หนังสือแนะนำ จำนวน 2 ฉบับ จากอาจารย์ 2
  ท่านของสถาบันการศึกษาที่รู้จักผู้สมัครเป็นอย่างดี ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งข้อมูลใน
  เอกสารควรรวมถึง คุณสมบัติผู้สมัคร อาทิ ภูมิหลังการศึกษา ประวัติที่น่าสนใจ
  ประสบการณ์ ผลงานความสำเร็จที่ผ่านมา และความสามารถในการทำงานวิจัย รวมถึง
  ความเห็นของอาจารย์ที่มีต่อผู้สมัคร

– English Language Proficiency Test Results: ผลการทดสอบทักษะคะแนน
  ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ยกเว้น กรณีที่ผู้สมัครเป็น Native English Speakers หรือ
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักใน
  การเรียน

– Physical Examination Form: แบบฟอร์มสุขภาพ ฉบับใหม่

– Photocopy of a Valid Passport: สำเนาหนังสือเดินทาง ฉบับที่ยังไม่หมดอายุ

 

Courses

ดูได้จากเอกสารแนบในแต่ละ Program

 

ประกาศผล

ปลายเดือน กรกฎาคม 2560

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 0-2644-8150 ต่อ 81879 (ทปกร) , 81840 (ชยากร)

หรือ Email : rti@nstda.or.th

 

ดูรายละเอียดสถานศึกษาที่

http://study.bjtu.edu.cn

 

ปิดรับสมัครเรียบร้อยครับ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 

Share