ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม 2017 Seminar on Railway for Thai Lectures

 

Schedule of 2017 2017 Seminar on Railway for Thai Lecturers

 

——————————————————————————————————————————

 

เนื่องด้วย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ไดัรับแจ้งจากกระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาในหัวข้อ 

 

“2017 Seminar on Railway for Thai Lectures”

โดยจะเชิญอาจารย์และนักวิจัยจากประเทศไทย 

เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนา

ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน-6 กรกฎาคม 2560

ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 

โดยฝ่ายจีนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าอาหารและที่พัก
ทั้งนี้ สนข. ได้มอบหมายให้ สวทช. โดย โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ติดต่อสอบถาม โทร 0-2644-8150 ต่อ 81838 (สมฤทธิ์)
ขอแสดงความนับถือ

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

ปิดรับสมัครการเข้าร่วมเรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบ

 

Share