พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรม

“การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7)

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 8.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดย
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง
“จะสร้างการบริหารงานระบบรางที่ยั่งยืนอย่างไร”
มีผู้ร่วมเสวนาได้แก่
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการ สวทช. และคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ดร.ณรงค์ ป้อมหลักทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

ดร.พิชิต รักชลธี
ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการโดย คุณกิติพันธุ์ นุตยกุล

ช่วงบ่าย สำหรับ วศร.7 ดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พิธีกรโดย คุณสุพัฒน์ สังข์สายศิริกุล สถาบันบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปิดท้ายด้วย
คุณดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท)
และผู้แทน วศร. รุ่นที่ 1 – 6 กล่าวต้อนรับ วศร. รุ่นที่ 7
พร้อมทั้งมีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในโครงการฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

Share