การเสวนาเรื่อง “ระบบขนส่งทางรางกับการพัฒนาเศรฐกิจและสังคมของประเทศ” โดย

  • คุณประภัสร์ จงสงวน
  • ดร.เทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง  นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย
  • รศ.ดร.วิโรจน์  ศรีสุรภานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาวศวกรรมขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เอกสารบรรยาย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
Share