Session 1 รถไฟในอาเซียน คุณรู้จักหรือยัง? 

Session 2 เทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูงต่างจากรถไฟฟ้าธรรมดาตรงไหน?

Session 3 “สร้างรถไฟอยางเดี่ยว คือคําตอบหรือ?”

Session 4 เสวนารู้รอบด้านก่อนมีรถไฟความเร็วสูง: ทิศทางและพฒนาการระบบขนส่งทางรางในภูมิภาคอาเซียน และแรงผลักจากปัจจัยภายนอกต่อการพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย

เสวนา: รู้รอบด้านก่อนมีรถไฟความเร็วสูง: ทิศทางและพฒนาการระบบขนส่งทางราง

ในภูมิภาคอาเซียน และแรงผลักจากปัจจัยภายนอกต่อการพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย

โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

  1. คุณเขตรัตน์ อุปโยคิน รอปงประธานอาวุโส บริษัท ซีเมนส์ ประเทศไทย จํากัด เรื่อง ทิศทางและการพัฒนาระบบรางของภูมิภาคอาเซียน  
  2. คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เรื่อง โลจิสติกส์ใน AEC โอกาสและช่องทางของไทย  
  3. คุณพิษณุ เหรียญมหาสาร เรื่อง ปัจจัยภายนอกจากจีนกับการพัฒนาระบบรางใน AEC  
  4. Mr. Sonesack N.Nhansana เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบรางในประเทศลาว  
Share