ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เป็นสัปดาห์ที่ 1 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7)

โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ ที่ สอนในหลักสูตรดังนี้

  • องค์กรและกฎหมายกับการพัฒนาและบริหารงานรถไฟ โดย ดร. ณรงค์ ป้อมหลักทอง
  • ความสำคัญของระบบขนส่งทางรางต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดย คุณนคร จันทศร สวทช.

 

Share