การสัมมนา เรื่อง ค้นหาไข่มุกระบบราง Perspective and evaluation of an outcome-based rail research learning 2017 (PEARL 2017)

ในงาน การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 13 (NAC2017)
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องบรรยาย 2 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

โครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขนส่งทางรางโดยดำเนินการผ่านกระบวนการสหกิจศึกษาและโครงการวิจัยของนักศึกษาซึ่งการพัฒนานักศึกษาจากโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากำลังคนระบบรางและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบรางของประเทศ ซึ่งในการดำเนินงานปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน จากมหาวิทยาลัย จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีสถานประกอบการระบบขนส่งทางรางเข้าร่วมจำนวน 11 แห่ง ดังนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย/บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)/บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)/ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)/สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)/บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด/การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)/สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)/สำนักงานการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร (สจส.)/บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด/ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด และมีหัวข้อวิจัยที่เกิดขึ้นจำนวน 22 เรื่อง ประกอบด้วยทุนประเภท สหกิจศึกษา 11 ทุน และปริญญานิพนธ์จำนวน 11 ทุน จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 35 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมด 10 ท่าน กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในงานประชุมวิชาการประจำปี ของ สวทช. ในปี 2560 (NAC2017) จึงเป็นเวทีเพื่อค้นหาไข่มุกระบบราง

 

Share