ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เป็นสัปดาห์ที่ 2 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7)

โดยช่วงเช้าได้เกียรติ จาก รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ในการสอนในหัวข้อ

“Total Quality Management ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง”

จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการ ดูงานสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สีลม

ในส่วนของ ระบบสิ่งอำนวยความสะดวกและ Station Operation Room (SOR)

โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ BEM หลายท่านในการให้ความรู้ในครั้งนี้

Share