เสวนาและบรรยายพิเศษ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง” โดย Prof. Tsung-Chung (TC) Kao, Deputy Director- High Speed Rail & International Program จาก Railroad Transportation & Engineering Center (RailTEC) มหาวิทยาลัย Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

เอกสารบรรยาย High Speed Rail Planning, Workforce Development and Education

เอกสารบรรยาย Vision High Speed Rail in America

เอกสารบรรยาย Feasibility Study for the American Midwest High Speed Rail

Share