เอกสารการบรรยาย แผนการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย

เอกสารรูปภาพประกอบการบรรยาย งานเสวนา

เอกสารการบรรยาย การจัดการองค์กรและการกำกับดูแลด้านระบบขนส่งทางราง

เอกสารการบรรยาย การเสวนาเรื่อง “พัฒนาระบบขนส่งรางของประเทศไทยทำอย่างไร

เอกสารการบรรยาย มุมมองและทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร ในการขับเคลื่อนระบบรางของประเทศ

เอกสารการบรรยาย เสวนา วสท. 26 มิ.ย 2557 การพัฒนาระบบรางประเทศไทย

เอกสารการบรรยาย เสวนา “ทิศทางระบบขนส่งทางรางของไทย : การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาอุปสรรค และ งานสำคัญที่ควรเร่งรัด”

 

Share