เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

ศูนย์หนังสือ สวทช. ร่วมกับ โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ร่วมจัดกิจกรรม
ชวนน้องนั่งรถไฟ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษำ และผู้ปกครอง จำนวนกว่า 50 คน คัดเลือกจาก
ผู้สนใจซื้อหนังสือ กว่าจะเป็นรถไฟลอยฟ้า ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 โดยกิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์
จาก การรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัท ทำงด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)
ในการเอื้อเฟื้อวิทยากรบรรยาย และพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ตั้งแต่สถานีเตาปูน –สถานีคลองบางไผ่

 

Share