หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแบบเข้มข้น รุ่นที่ 6
Railway Engineering Intensive Course 6

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ (โครงการจัดตั้งสถาบันฯ) ได้เชิญวิทยากรจากต่างประเทศ เช่น วิทยากรจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีรถไฟของประเทศญี่ปุ่น (Railway Technical Research Institute, JAPAN: RTRI) และหน่วยงานด้านการผลิตรถไฟของประเทศญี่ปุ่นมาบรรยายให้ความรู้ใน 3 หัวข้อ ได้แก่

 1. High-Speed Train
 2. Railway Electrification
 3. Railway Bogie

ในการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7)” ซึ่งเป็นการบรรยายโดยสังเขปเป็นเวลา 3 ชั่วโมง แก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 34 คน

ทั้งนี้โครงการจัดตั้งสถาบันฯ ได้พิจารณาแล้วว่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางในอนาคตต่อไป จึงได้วางแผนจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมเป็นแบบเข้มข้นระยะสั้น (Intensive Course) ขึ้นมาทั้ง 3 หลักสูตร ระยะเวลาการอบรมต่อหลักสูตร 21 ชั่วโมง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรจะทำการถ่ายทอดความรู้ในเชิงลึกแก่ผู้เข้าอบรมที่มีศักยภาพ ซึ่งจะได้อาศัยพื้นฐานที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปทำการศึกษา ค้นคว้า เพื่อความแตกฉานด้านความรู้เฉพาะทางเรื่องระบบรางต่อไป

2. เป้าหมายของโครงการ

 • พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง นักวิจัย นักวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
 • สร้างความร่วมมือเครือข่ายวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางของประเทศ ทั้งในงานวิจัย พัฒนาวิศวกรรม และพัฒนากำลังคนร่วมกับ สวทช.

3. วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในประเทศด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางให้มีความชำนาญการมากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่การพัฒนากำลังคนในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศในอนาคต
 • เพื่อให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบขนส่งทางรางชั้นนำจากต่างประเทศสู่บุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางภายในประเทศ ด้วยกลไกการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแบบเข้มข้น ในรูปแบบการบรรยายในห้องเรียนพร้อมดูงานหน่วยงานที่ให้บริการเดินรถไฟ

4. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

3 เดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2560 – เดือน สิงหาคม 2560 โดยแต่ละหลักสูตรจัดอิงตามช่วงเวลาที่เชิญวิทยากรมาบรรยายในการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7)”
ช่วงเวลาการอบรมแต่ละหลักสูตรคือ 1 หลักสูตรอบรมทั้งสิ้น 21 ชั่วโมง หรือ 3 วันครึ่ง แบ่งเป็น ช่วงเวลาการบรรยายจากวิทยากรต่างประเทศ 12 ชั่วโมง ช่วงเวลาดูงานหน่วยงานให้บริการเดินรถ 3 ชั่วโมง ช่วงเวลาทำ Workshop 3 ชั่วโมง ช่วงเวลาการนำเสนอรายงานกลุ่ม 3 ชั่วโมง โดยให้หัวข้อรายงานกลุ่มวันแรกของการอบรม และให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ลงชื่อเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจ

5. วิทยากร

 • วิทยากรจาก Railway Technical Research Institute, JAPAN: RTRI
 • วิทยากรจาก หน่วยงานด้านการผลิตรถไฟของประเทศญี่ปุ่น
 • วิทยากรจาก บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ARL)
 • วิทยากรจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

6. บุคลากรเป้าหมาย

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง นักวิจัย นักวิชาการ ที่เกี่ยวข้องด้านระบบขนส่งทางรางที่มีศักยภาพ และสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องระบบรางเฉพาะทาง
จากหน่วยงานที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางของประเทศในอนาคต  ได้แก่

 • ภาครัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ
 • ผู้ประกอบการเดินรถไฟและเครือข่ายในด้านการขนส่งระบบราง
 • ภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนรถไฟ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัทที่ปรึกษา ฯลฯ
 • ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยด้านงานวิศวกรรมต่างๆ
 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด้านระบบขนส่งทางราง

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ลดการพึ่งพาด้านการพัฒนาระบบรางจากต่างประเทศ
 • สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับหน่วยงานระบบขนส่งทางรางจากต่างประเทศ
 • ทราบความต้องการของผู้ที่ทำงานด้านระบบขนส่งทางราง
 • บุคลากรที่ทำงานด้านระบบขนส่งทางรางของไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบขนส่งทางรางมากขึ้น

 

8. ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

          6,000 บาท ต่อ 1 หลักสูตร

9. คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์หรือสนใจทำงานด้านระบบขนส่งทางราง
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • พร้อมให้ความร่วมมือกับ สวทช. ในการพัฒนาระบบรางของประเทศ

10. หลักสูตรที่เปิดอบรม

 • โบกี้รถไฟ : Railway Bogie
 • รถไฟความเร็วสูง : High-Speed Train
 • ระบบไฟฟ้าสำหรับขบวนรถไฟ : Railway Electrification

11. สถานที่จัดอบรม

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน หรือเทียบเท่า

12. เอกสารรับสมัคร (รับเป็นไฟล์อิเล็คทรอนิกส์)

 • ใบสมัครรูปแบบไฟล์ Word พร้อมแนบรูปถ่ายสี จำนวน 1 ชุด (แนบรูปถ่ายในใบสมัคร)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง เป็นไฟล์ PDF หรือ รูปถ่าย จำนวน 1 ชุด

13. สถานที่รับสมัคร

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.

โทรศัพท์ : 0-2644-8150 ต่อ 81879 , 81880 , 81803

โทรสาร : 0-2644-8027

อีเมล์ : Rti_training@nstda.or.th

 

รถไฟฟ้าความเร็วสูง : High-Speed Train

ปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อ 29 มิถุนายน 2560

อบรม 3 – 6 กรกฎาคม 2560

 

ระบบไฟฟ้าสำหรับขบวนรถไฟ : Railway Electrification

ปิดรับสมัคร 19 กรกฎาคม 2560

ประกาศรายชื่อ 21 กรกฎาคม 2560

อบรม 1 – 4 สิงหาคม 2560

 

โบกี้รถไฟ : Railway Bogie

ปิดรับสมัคร 9 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อ 11 สิงหาคม 2560

อบรม 21 – 24 สิงหาคม 2560

 

6,000 บาท/ 1 หลักสูตร

(บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ)

 

 

 

 

 

 

 

Share