“Newsletter ฉบับที่ 37 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ “

ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

…………………..

 

***บทบรรณาธิการ*** 

Offset Procurement สำหรับโครงการระบบรางใน EEC

 

***ปกิณกะ***

เหตุใดประเทศญี่ปุ่นจึงใช้ระยะเวลานานมากสำหรับการพัฒนาระบบ Shinkansen ทั่วประเทศมากกว่า 50 ปี

 
***ข่าวเด่น***

 –   สัมมนาการพัฒนาระบบรางกับ EECi –   รัฐมนตรีคมนาคมและคณะทำงานความร่วมมือไทย – เกาหลี ร่วมงาน GSRC 2017

 

Share