เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ได้มีการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ
“แนวคิดในการพัฒนาเส้นทางรถไฟในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(New Idea About Railway Connecting Three Airports in the Eastern Economic Corridor Development)
และโอกาสในการเข้าสู่ S Curve ของอุตสาหกรรมไทย”
ณ Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

*****Presentation ที่ปรากฏให้ดาวน์โหลดมีไว้เพื่อให้องค์ความรู้และใช้ในการศึกษาเท่านั้น*****

Share