ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นสัปดาห์ที่ 10 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7)

โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติ จาก Mr.Hideharu IGARASHI ในการสอนในหัวข้อ

“รถไฟความเร็วสูง”

จากนั้นในช่วงบ่ายได้รับเกียรติ จากวิทยากรหลายท่านได้แก่

คุณฐาปนา บุณยประวิตร

รศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์

ดร.วศพร เตชะพีรพานิช

ในการสอนในหัวข้อ

“บรรยายสรุปงานวิจัย Transit Oriented Development (TOD)”

Share