ยศวัฒน์ เศรษฐกุลสิทธิ์

วิศวกร, โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

005738

ประวัติการศึกษา

• 2548-2553 การศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• 2557-2560 ระดับปริญญาโท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Tel.(Office)

0-2644-8150 ต่อ 81923

Email

yhotsawat.settakulsit@nstda.or.th

Share