การอบรม Intensive Course รุ่นที่ 6 หลักสูตร High Speed Train ได้เริ่มขึ้นในระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2560
โดยได้มีการสลับการเรียนการสอนจากวิทยากรต่างประเทศไปพร้อมกับการดูงานทางด้านการเดินรถ กับดูงาน
กับทาง Operator บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ที่ Airport Rail Link ที่ Main Workshop
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรญี่ปุ่น Mr Hideharu IGARASHI จาก Japan Transport Engineering Company (J-TREC)
โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอผลงานกลุ่ม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราง ซึ่งประกอบไปด้วย
อาจารย์ นคร จันทศร อาจารย์ นัยรัตน์ อมาตยกุล และคุณปราโมช เชิดชูพงษ์
หลังจากนั้นเป็นพิธีปิดโดยมี อาจารย์ นคร จันทศร กล่าวโอวาท และกล่าวปิด
พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมและได้มีการถ่ายภาพร่วมกัน

Share