“Newsletter ฉบับที่ 39 เดือน สิงหาคม 2560 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ “
 
 
***บทบรรณาธิการ*** 

วิถีบูชิโด

 

***ปกิณกะ***

ความแตกต่างด้านแนวคิดในการพัฒนาระบบรางในรูปแบบญี่ปุ่นและยุโรป

 
***ข่าวเด่น***
 –   กระทรวงวิทยาศาสตร์ไทย ร่วมกับ CRRC และ BJTUจัดงานสัมมนาระบบราง

 –   สมาชิก วศร. วศรท และ สวทช. ร่วมระดมสมองแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ไทย – จีน

 –    สบน. ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมด้านระบบราง​

 

Share