การอบรม Intensive Course รุ่นที่ 6 หลักสูตร Railway Bogie ได้เริ่มขึ้นในระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2560
โดยได้มีการสลับการเรียนการสอนจากวิทยากรต่างประเทศไปพร้อมกับการดูงานทางด้านการเดินรถ กับดูงาน
กับทาง Operator การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ โรงงานมักกะสัน
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรญี่ปุ่น Dr. Akihito KAZATO จาก Railway Technical Research Institute (RTRI)
โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอผลงานกลุ่ม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราง ซึ่งประกอบไปด้วย
อาจารย์ นคร จันทศร อาจารย์ นัยรัตน์ อมาตยกุล และคุณปราโมช เชิดชูพงษ์
หลังจากนั้นเป็นพิธีปิดโดยมี อาจารย์ นคร จันทศร กล่าวโอวาท และกล่าวปิด
พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมและได้มีการถ่ายภาพร่วมกัน

Share