“Newsletter ฉบับที่ 40 เดือน กันยายน 2560 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช. “

 
***บทบรรณาธิการ*** 

คนช่างฝันหัดกอล์ฟกับโปร

 

***ปกิณกะ***

ความประทับใจ วศร. รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงานระบบราง ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

***ข่าวเด่น***

 –   วศร.7 ดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น–   พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตร วศร.7

 ​

Share