(สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวะศึกษา)

ประกาศเรื่องการจัดสรรทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561

ศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาโท-เอก หรือปริญญาเอก ด้านระบบขนส่งทางราง ณ ต่างประเทศ

 

ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดสรรทุนให้ฝ่ายนักเรียนทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรทุน ประเภท ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา/ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาโท-เอก หรือปริญญาเอก ด้านระบบขนส่งทางราง ณ ต่างประเทศ

จึงได้เปิดให้หน่วยงานภาคการศึกษา

(มหาวิทยาลัย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , สถาบันอาชีวศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ได้ยื่นความต้องการบุคลากรทั่วไป/อาจารย์ในสถาบัน เข้ามาทำงาน ในสาขาวิชา ตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้

 

โดยหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับการจัดสรรทุน ให้กรอกแบบฟอร์ม ดังนี้

  1. 1. แบบตอบรับการจัดสรรทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯ ประจำปี 2561 (กรอกให้ครบถ้วน และลงนามโดย คณบดี หรือผู้บังคับบัญชา)
  2. 2. แนวทางการศึกษา

 

ส่งแบบมาฟอร์มที่ e-mail : rti_training@nstda.or.th หรือ โทรสาร : 0-2644-8027 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560

ติดต่อสอบถามได้ที่ e-mail : rti_training@nstda.or.th

โทร : 0-2644-8150 ต่อ 81879

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://stscholar.nstda.or.th/

 

เอกสารประกอบ

  1. 1. กรอบสาขาวิชาการจัดสรรทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. 2. ตัวอย่างสาขาวิชาศึกษาต่อด้านระบบราง
  3. 3. แบบตอบรับการจัดสรรทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯ ประจำปี 2561
  4. 4. แนวทางการศึกษา

 

 

Share