นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.)
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการหารือแนวทางการจัดงานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 4 (Thai Rail Industry Symposium and Exhibition : RISE#4) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) ผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ วศรท. เข้าร่วมการหารือ ทั้งนี้ นายดิสพล ผดุงกุล ได้กล่าวขอบคุณพร้อมมอบหนังสือรายงานสรุปงานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการฯ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2560 ให้กับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เนื่องในโอกาสที่กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนการจัดงานจนประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สำหรับการจัดงานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการฯ ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561 เบื้องต้นมีแนวทางการจัดงานในหัวข้อ “รถไฟความเร็วสูงไทย – จีน” และ “การเพิ่มขีดความสามารถของไทยด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยี” เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการด้านคมนาคมขนส่งระบบราง และเป็นเวทีการนำเสนอความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมทางระบบขนส่งทางรางของไทย

Share