กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางรุ่นที่ 7 ได้เดินทางไป ณ ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560 เพื่อศึกษาดูงานระบบขนส่งทางรางในประเทศญี่ปุ่น

โดยได้มีการดูงานด้านระบบขนส่งทางราง ณ ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้

  • OMIYA Railway Museum
  • Tokyo Metro
  • JR-East General Education Center
  • Japan Transport Engineering Company (J-TREC)
  • Tokyo Metro at Shinkiba Station
  • Keio Wakabai Depot in Kawasaki
  • Railway Technology Research Institute (RTRI)
Share