ในวันที่ 9–10 กันยายน 2560

ทางคณะผู้เข้าอบรม วศร.7 ได้เดินทางไปนำเสนอรายกลุ่ม ณ Pullman Pattaya Hotel G ที่พัทยา โดยมี คุณนคร จันทศร และคุณนัยรัตน์ อมาตยกุล ให้ความคิดเห็น ซึ่งรายงานที่ผู้เข้าอบรม วศร.7 จัดทำมี 5 เรื่อง ดังนี้

กลุ่มที่ 1 นำเสนอรายงาน ในหัวข้อ

 • รายงานนำเสนอในประเทศ : ดูงานสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สีลม
 • รายงานนำเสนอในประเทศ : ดูงานการบริหารจัดการสถานี ARL มักกะสัน
 • รายงานดูงานต่างประเทศ : TOKYO Metro
 • หัวข้อพิเศษ : แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในกรอบเวลาและความเหมาะสมในการดำเนินการ รถไฟความเร็วสูง, รถไฟทางคู่ ของประเทศไทย

กลุ่มที่ 2 นำเสนอรายงาน ในหัวข้อ

 • รายงานนำเสนอในประเทศ : ดูงานศูนย์ฝึกอบรมอาณัติสัญญาณที่เชียงราก
 • รายงานนำเสนอในประเทศ : ดูงานที่ CTC บางซื่อ
 • รายงานดูงานต่างประเทศ : JR-East General Education Center
 • หัวข้อพิเศษ : แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง เพื่อรองรับโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหญ่ ๆ ตลอดจน โครงการรถไฟความเร็วสูง

กลุ่มที่ 3 นำเสนอรายงาน ในหัวข้อ

 • รายงานนำเสนอในประเทศ : ดูงานด้านโยธา และการวางราง รถไฟทางคู่ คลองสิบเก้า-แก่งคอย
 • รายงานดูงานต่างประเทศ : Keio Wakabai Depot
 • รายงานดูงานต่างประเทศ : OMIYA Railway Museum
 • หัวข้อพิเศษ : แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในกระบวนการและขั้นตอนตลอดจนวิธีการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน

กลุ่มที่ 4 นำเสนอรายงาน ในหัวข้อ

 • รายงานนำเสนอในประเทศ : บรรยายสรุปงานวิจัย Transit Oriented Development (TOD)
 • รายงานนำเสนอในประเทศ : เสวนาเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตรถไฟในประเทศไทย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • รายงานดูงานต่างประเทศ : Railway Technology Research Institute (RTRI)
 • หัวข้อพิเศษ : แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในการการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีระบบราง

กลุ่มที่ 5 นำเสนอรายงาน ในหัวข้อ

 • รายงานนำเสนอในประเทศ : ดูงานโรงงานมักกะสัน
 • รายงานนำเสนอในประเทศ : ดูงานที่ศูนย์ควบคุมการเดินรถและศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีม่วง
 • รายงานดูงานต่างประเทศ : J-TREC
 • หัวข้อพิเศษ : แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ ในโครงสร้าง ความจำเป็น ความสำคัญ รวมถึงพันธกิจ ของสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง

อีกทั้ง คุณนคร จันทศร ยังได้มีการการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านระบบขนส่งทางราง ซึ่งกันและกันแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

Share