ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560

โครงการฯ ได้จัดให้มีพิธีปิดหลักสูตรการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7) ขึ้นในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้อง ฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดา กรุงเทพฯ โดยได้เกียรติดร.เยี่ยมชาย ฉัตรแก้วผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และคุณนิตยา พุทธโกษา ผู้อำนวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการอบรมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม รวมถึงได้มีการกล่าวต้อนรับในการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย วศร. จากตัวแทน สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท)

โดยได้มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 34 ท่าน 

ทั้งนี้ในงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณสมภพ อมาตยกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มาบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Share