Newsletter ฉบับที่ 45 เดือน กุมภาพันธ์ 2561โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช. 

 ***บทบรรณาธิการ***

ยุทธศาสตร์จีน ยุทธศาสตร์ไทย ยุทธศาสตร์ใคร?

 

***ปกิณกะ***

การประชุมสามัญ

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท) ประจำปี 2561

 

***ข่าวเด่น***

– ประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมวิชาการระบบขนส่งทางราง

– ประชุมคณะอนุกรรมการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบราง

Share